Soms een doorbraakteam nodig

Vertrekpunt is dat het Zorg- en Veiligheidshuis een zaak oppakt met de professionals die direct bij een casus zijn betrokken. Denk  aan een wijkagent, maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige.  Als er geen doorbraak in een zaak (b)lijkt te komen en/of er is een hoog veiligheidsrisico! , dan kan de Driehoek het Zorg- en Veiligheidshuis de opdracht geven om de zaak op te pakken met een doorbraakteam. 

 

Het doorbraakteam is samengesteld uit een ‘pool’ van vaste sleutelfiguren/experts uit alle geledingen: o.a. politie, OM, corporaties, gemeenten, GGZ, verslavingszorg, instellingen voor mensen met een Licht verstandelijke beperkingen, instellingen voor maatschappelijke opvang en de zorgverzekeraar.  Zij zijn getraind in het werken met het Handboek.  De vaste ‘sleutelfiguren’ hebben meer gerichte kennis en expertise in relatie tot mensen met verward gedrag die een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormen, evenals de ruimte om zelfstandig te oordelen en ter zake te handelen (mandaat).    

Het doorbraakteam dat met de betreffende casus aan de slag gaat wordt samengesteld aan de hand van de vraag welke partijen nodig zijn om tot een oplossing in de casus te komen. De gemeentelijke beleidsadviseur OOV maakt altijd deel uit van het doorbraakteam dat met de casus aan de slag gaat. Hij of zij vormt  de link richting het gemeentebestuur en Driehoek.

Ook wordt bepaald welke persoon  het meest effectief kan communiceren met de verwarde persoon en het dichtst bij hem of haar staat. Dit kan iedereen zijn, bijvoorbeeld een familielid, vriend, buurman, agent, welzijnswerker of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV-er). Deze persoon  wordt een buddy  genoemd.

Het doorbraakteam heeft de volgende taken:

 • diepgaand analyseren  van de casus  en mogelijke interventies met gebruik van de checklist persoonsgerichte aanpak op maat;
 • voorleggen van de uitkomsten en een advies aan de Driehoek.  Mogelijke dillema’s/bestuurlijke beslispunten worden hierbij geëxpliciteerd en voorzien van een advies.

 

Bij de Driehoek kunnen eventueel een GGZ bestuurder of andere cruciale betrokkenen aanschuiven. Als de Driehoek het concept-actieplan heeft besproken en hierover een beslissing heeft genomen, is dit de basis voor de uitvoering.  

Het kan overigens voorkomen dat er andere personen en/of organen op onderdelen beslissingsbevoegd zijn. Het concept-advies wordt dan aan hen  voorgelegd.

 • Doorbraakteam bestaat uit vaste sleutelfiguren/experts met eigen handelingsruimte en beslissingsbevoegdheid.
 • Doorbraakteam alleen als het nodig is.
 • Doorbraakteam op verzoek of in opdracht van de Driehoek

 

1) Justitie, Politie, GGZ of gemeente meldt aan bij Proces Regisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis
2) Proces Regisseur – benoemt de Buddy) (a) en Experts in een Doorbraakteam (b).
3) Doorbraakteam – werkt volgens de checklist persoongerichte aanpak op maat.

 • Dossier – verzamel relevante documentatie betreffende de situatie en omgeving van de VP en leg dossier aan (of open reeds bestaand VP-dossier); vul zo veel mogelijk in
 • Probleem – beoordeel alle aspecten van de probleemsituatie van de geëscaleerde VP en formuleer probleemstelling
 • Interventies – evalueer alle relevante wet-en-regelgeving, maatregelen, etc. en bepaal welke worden ingezet
 • Locaties – mogelijke locaties in beeld brengen
 • Preventie – maatregelen om herhaling van escalatie in de toekomst en gedurende het behandeltraject te voorkomen
 • Financieringsopties
 • Besturing – wie moet wat besluiten

4) Doorbraakteam – onderhoudt VP dossier
Relevante informatie en de ingevulde checklist worden in het dossier opgenomen. Dit is mede van belang omdat beslissers er zeker van moeten zijn dat alle opties zijn bekeken, besproken en gewaardeerd.
5) Doorbraakteam – formuleert voorlopige aanpak
Resultaten van de checklist-besprekingen worden in een concept-actieplan vastgelegd
6) Proces Regisseur – stuurt concept-actieplan naar de Driehoek
Procesregisseur completeert het concept-plan en stuurt dit als voorstel naar de betreffende Driehoek. Het kan overigens voorkomen dat er andere personen en/of organen moeten beslissen. Het plan wordt dan aan deze voorgelegd.
7) Driehoek – besluit over actieplan; aanpak start bij akkoord
Driehoek bespreekt het concept-actieplan en neemt daarover een beslissing. De PR kan desgewenst toelichting verstrekken. Na akkoord kan de uitvoering beginnen.