Randvoorwaarden persoonsgerichte aanpak

Je wilt met elkaar komen tot een gedegen en effectieve  aanpak van de persoon met verward gedrag. Wat is er nodig om de samenwerking tussen de partijen en hiermee de aanpak naar een  hoger plan te tillen ?

Stilstaan bij en tijdens het proces
Staan de  neuzen dezelfde kant op, is er niemand overgeslagen in de communicatie, weet  een ieder  waar ‘we’ staan, wat er van hem of haar verwacht wordt, welke dillema’s er zijn en wat het ‘tempo’ is ? Liggen er duidelijke  afspraken over hoe en wanneer informatie te brengen en te halen ? Is er doorlopend zicht  op de actualiteit zodat snel kan worden bijgestuurd.

Een goede probleemanalyse is de halve oplossing
Om de ‘juiste’ interventies te kunnen bepalen moet je onder andere eerst weten wat er speelt en heeft gespeeld,  zicht hebben op oorzaak en gevolg, de ‘crux’  kennen. De probleemanalyse leidt uiteindelijk tot de probleemstelling die de “HOE zorgen we ervoor dat …….. ?-vraag” formuleert. 

Afpellen interventies
Kiezen we voor de meest haalbare of   meest effectieve interventies ? De uitkomst op deze vragen kan een cruciaal  verschil opleveren. Door mogelijke interventies, inclusief belemmeringen, gestructureerd te verkennen, komt   dit verschil eerder aan de oppervlakte komt en kunnen partij gerichter keuzes maken.

Tracking en tracing
Strakke  monitoring tijdens de looptijd van het plan.  Het gaat  erom dat de persoon voor langere tijd in de gaten wordt gehouden. Het stopt niet als iemand in detentie of behandelzetting zit. Wat doen we als de persoon weer terugkeert in de maatschappij. Focus op doorzorg, een continue rode draad gericht op duurzame oplossingen.

In dit Handboek kiezen we er enerzijds voor om de directe aanleiding te analyseren en directe oorzaken weg te nemen (sterk gesimplificeerd: overlast in de buurt - dan uit de buurt) en anderzijds voor het verkleinen van de kans op herhaling. Het gaat dan om vervolgbehandelingen, vervolglocaties, monitoring, vinger aan de pols houden; kortom  activiteiten om herhaling te voorkomen. Er is dus een korte termijn en een lange termijn aanpak.

Een voorbeeld: het kan voorkomen dat de betrokken persoon ontslagen wordt uit een inrichting, gevangenis of kliniek, maar dat behandelaars en/of de procesregisseur  dat niet weten. Hierdoor ontstaan soms onverantwoorde situaties.