Persoonsgerichte aanpak op maat

Het Veiligheidshuis kent geen doelgroepen. Wel kent het Veiligheidshuis een aantal aandachtsgebieden waarover we specifieke kennis en expertise in huis hebben en op een aantal gebieden een specifieke werkwijze hebben ingericht. Dit laat onverlet dat de persoonsgerichte aanpak op maat centraal staat. Een aangemelde zaak wordt in procesregie of in ondersteuning opgepakt. Er is altijd sprake van (een combinatie van) veiligheidsproblemen waarbij het kan gaan om individuen, gezinnen met kinderen of andersoortige relationele systemen. Maatwerkoverleggen passen volledig binnen de werkwijze en het kader van het Veiligheidshuis en nemen een grote plaats in. Het maken van een plan van aanpak met alle direct betrokken partijen geeft de meeste kans op goede resultaten. 

Bij een maatwerkoverleg wordt een persoon,  gezin of groep besproken. Alle direct betrokken professionals die een bijdrage kunnen leveren aan het effectief aanpakken van de gesignaleerde problemen zitten aan tafel.  Uitgangspunt bij een maatwerkoverleg is één persoon/gezin,één plan, één regisseur. Het plan van aanpak richt zich op de persoon/het gezin zelf en het systeem er omheen. De procescoördinatoren van het Veiligheidshuis hebben een initiërende rol bij het organiseren van maatwerkoverleggen. Zij zitten de overleggen voor en voeren de algehele regie. Als alles op de rit is dan volgen zij de casus meer vanaf de zijlijn en geven daar indien nodig advies en ondersteuning. Bij de aanpak staat de veiligheidsproblematiek centraal. Het Veiligheidshuis heeft tot hoofddoel het stoppen van geweld, overlast en criminaliteit en hiermee het veiliger maken van de samenleving.

Bij de persoonsgerichte aanpak is juist het combineren van dwang en drang met zorg een succesfactor. In het Veiligheidshuis kom je deze combinatie in een plan van aanpak dan ook vaak tegen. Maatregelen in een plan van aanpak zijn precies op elkaar afgestemd. Iedere weet wie, wat op welke moment heeft te doen. Het doel is helder; terugdringen van geweld, overlast, strafbare feiten, maar net wat de aanleiding is voor de samenwerking. 

Soms wordt er voor gekozen om alleen dwang en drang maatregelen te nemen omdat:

  • iemand geen hulp wil;
  • alleen dwang en drang de veiligheid voor de persoon en/of de omgeving kan waarborgen (gevaar voor de persoon zelf en/of de omgeving);
  • de persoon bewust kiest voor een criminele carriere en/of;
  • zorg niet tot verbetering heeft geleid en de verwachting is dat dit ook niet zal gebeuren.
  •  

Alleen zorg is ook mogelijk, dan gaat het om oureachende bemoeizorg.

De checklist 'persoonsgerichte aanpak op maat' biedt ondersteuning bij het leveren van maatwerk. Deze cheklist is speciaal ontwikkeld als onderdeel van het Veiligheidshandboek 'aanpak mensen met verward gedrag', maar is in elke complexe casus te gebruiken.  

Relateerde inhoud
Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau