Dwang en drang door verhuurders

Huurrechtelijke gedragsaanwijzing

Een huurrechtelijke gedragsaanwijzing is een voor een huurder die woonoverlast veroorzaakt geldend gebod of verbod. Een gebod is een verplichting voor de huurder tot het doen van iets, zoals bijvoorbeeld het gebod om hulpverlening in de woning te aanvaarden of het gebod om een agressiereductietraining te volgen. Een verbod houdt voor een huurder de verplichting in tot het nalaten van iets. Gedacht kan worden aan een verbod om ’s nachts harde muziek te draaien, een verbod op het hebben van een bepaald huisdier, het gven van toestemming aan de politie om ongewenst bezoek uit huis te verwijderen,  of een contactverbod. De gedragsaanwijzing is gebaseerd op artikel 3:296 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor de toepassing van de huurrechtelijke gedragsaanwijzing is een handreiking gemaakt. 

Laatste kans overeenkomst
Een laatste-kansovereenkomst is een mogelijkheid om nog een keer te proberen een einde te maken aan de overlast zonder direct tot ontbinding van het huurcontract over te gaan. Bij een laatste-kansoverenkomst komen verhuurder en huurder een aantal voorwaarden overeen, waaraan dehuurder zicht moet houden. Leeft hij die voorwaarden niet na, dan volgt alsnog de gang naar de rechter voor ontbinding van het huurcontract. In de voorwaarden kan bijvoorbeeld staan dat de huurder etensresten weggooit, begeleiding van een zorginstantie aanvaardt, deelneemt aan een Eigen Kracht-conferentie enzovoort. Meer informatie via Laatste Kans Beleid woningcorporaties.

Hygienische woonproblemen
Wanneer vervuiling van een gebouw, woning of een terrein, veroorzaakt door het gedrag van één of meerdere bewoners, leidt tot ernstige stankoverlast, overlast van ongedierte, gevaar voor de volksgezondheid of brandgevaar, spreken we van een hygiënisch woonprobleem. Dit is ook het geval bij het hinderlijk houden van dieren en bij extreme verzamelwoede (hoarding). De bewoners zijn doorgaans mensen met een complexe meervoudige problematiek, zoals psychische, psychosociale, psychiatrische, verslaving- en/of lichamelijke problemen. Bovendien zijn het over het algemeen mensen die zorg vermijden of zeer moeilijk zorg willen accepteren.
De aanpak van hygienische woonproblemen vergt veelal een multidisciplinaire benadering. Welke mogelijkheden er zijn, welke route hierbij wordt gevolgd en wie waarin welke verantwoordelijkheid heeft, kan worden beschreven in een prototcol. Een voorbeeld is het Protocol hygienische woonproblemen van de gemeente Leeuwarden (handleiding hyg woonoverlast def.pdf).