Dekking van zorg

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het vinden van budgetten voor de aanpak van mensen die zorg nodig hebben. De laatste jaren is er veel veranderd in de bekostiging van de zorg. Deze veranderingen zijn terug te vinden via de links. Geld is er onder meer bij GGZ, Gemeenten en Zorgverzekeraars op basis van onder meer:

 

Veiligheid en justitie financiert forensische zorg indien sprake is van een forensische zorgtitel. Op de website www.forensischezorg.nl is te vinden welke FZ-titels er zijn. De titel vormt de grondslag voor financiering. Na beëindiging van de titel, en indien nog zorg nodig is, dient een andere financier de betaling van de zorg voor zijn rekening te nemen. Op bovengenoemde website is ook het handboek FZ te vinden. Daar staat ook e.e.a. in over de financiering. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de bijlage.
Sinds  1 januari 2014 is er een beleidsregel van kracht die het mogelijk maakt om middelen tussen de kaders (Zorgverzekeringswet en door het ministerie van Veiligheid en Justitie betaalde forensische zorg) over te hevelen. Dat maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de beschikbare bedden. Zo kan worden voorkomen dat aan de ene kant lege bedden staan, terwijl aan de andere zijde de nood hoog is.