Overstijgend kijken, denken en doen

Het Veiligheidshuis Fryslân is een netwerksamenwerking tussen justitiële partners, zorgpartners en gemeenten. Het Veiligheidshuis focust zich op personen en gezinnen waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. Dat wil zeggen dat zij met problemen op meerdere leefgebieden te maken hebben. Het gaat om mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten,  geweld, overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten.

‘Klanten’ van het Veiligheidshuis zijn bijvoorbeeld in verband te brengen met huiselijk geweld, bedreigingen, intimidatie,  woonoverlast, overlast op straat, woninginbraken, autokraken, winkeldiefstal, uitbuiting, dealen en  kindermishandeling. Bij de aanpak van die problemen zijn in veel gevallen interventies nodig vanuit dwang en drang, gecombineerd met zorg. Dwang en drang in de breedste zin van het woord.  

Bij het Veiligheidshuis geven we advies en ondersteuning en pakken de regie daar waar nodig. We doen dit vanuit onafhankelijke positie en met een brede blik. De medewerkers van het Veiligheidshuis hebben kennis van interventies die zowel vanuit zorg, als dwang en drang kunnen worden ingezet. Bij het kiezen van passende interventies staat het aanpakken van de gesignaleerde problemen centraal. Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn: het verminderen van de overlast, het veilig stellen van de kinderen, het terugdringen van de ( maatschappelijke) onrust en het verminderen van het aantal strafbare feiten dat iemand pleegt. Of dit nu links om of rechts om gebeurt is voor de medewerkers van het Veiligheidshuis niet zo belangrijk. Het gaat erom dat de gewenste effecten worden behaald. Duidelijkheid, creativiteit en flexibiliteit staan hierbij centraal. Als in het Veiligheidshuis Fryslân een casus wordt besproken, dan maken de professionals (samen met de persoon/het gezin) een plan van aanpak. Er wordt een casusregisseur aangewezen die eerste aanspreekpunt is voor zowel de persoon/het gezin als de professionals.